• ×
   

  Polityka Prywatności

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://www.vmp.com.pl

  2. Korzystanie ze strony internetowej https://www.vmp.com.pl odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

  3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

  § 2 Administrator danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest VMP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 30 – 390 Kraków, przy ul. Zawiłej 65E, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839593, NIP: 676-258-02-46, REGON: 385983116, adres poczty elektronicznej: hurt@vmp.com.pl

  2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: hurt@vmp.com.pl
  2. korespondencyjnie: VMP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 30 – 390 Kraków, ul. Zawiła 65E.

   

  § 3 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

  1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

  1. w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  2. w celu wykonania umowy o współpracy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  3. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
  4. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
  5. w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,
  6. w celu prowadzenia działań marketingowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. marketing własnych produktów i usług, art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  7. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

   

  2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

  1. dla celu związanego z wykonaniem umowy o współpracy, prowadzenia Konta, umowy sprzedaży, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
  2. w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane jest: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
  3. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane jest: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
  4. w celu wysyłki informacji handlowych (Newsletter) zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,
  5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane jest: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

   

  § 4 Odbiorcy danych

  1. Administrator danych udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach:

  1. firmom, które zajmują się dostawą przesyłek kurierskich lub pocztowych,
  2. operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności.

   

  2. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak: usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych, a także podmiot świadczący usługi księgowe oraz usługi prawne.

   

  § 5 Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1. dostępu (art. 15 RODO),
  2. do sprostowania (art. 16 RODO),
  3. do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,
  • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą - wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  1. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  2. do cofnięcia zgody - w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona,
  3. do wniesienia sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

   

  2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.), w jakim zakresie chce skorzystać.

  3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: hurt@vmp.com.pl
  2. pisemnie na adres: VMP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 30 – 390 Kraków, ul. Zawiła 65E.

   

  4. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

   

  5. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia.  Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

   

  § 6 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

   

  2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

  1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
  3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

   

  § 7 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

  1. zawierania umów z Administratorem. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
  2. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

   

  § 8 Pliki Cookies

  1. Strona internetowa wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania strony internetowej i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną internetową z urządzenia na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej.

   

  2. Strona internetowa wykorzystuje dwa typu plików cookies:

  1. cookies sesyjne, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika,
  2. cookies trwałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

   

  3. Strona internetowa korzysta z następujących plików cookies:

  Pliki cookies niezbędne (1)

  Niezbędne pliki cookies przyczyniają się do użyteczności strony internetowej poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony. Strona nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

   

  Nazwa Cookies

   

  Dostawa

  Typ

  Data ważności

   

   

  Language

   

   

  vmp.com.pl

   

  HTTP

   

  29 dni

  Pliki cookies preferencyjne (1)

   

  Nazwa Cookies

   

  Dostawca

  Typ

  Data ważności

   

   

  LaSID

   

   

  vmp.com.pl

   

  HTTP

   

  Sesyjny

   

  Pliki cookies statystyczne (4)

  Pliki cookies statystyczne pomagają Administratorowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

   

  Nazwa Cookies

   

  Dostawca

  Typ

  Data ważności

   

   

  _ga

   

  vmp.com.pl

   

  HTTP

   

   

  2 lata

   

  _gat

   

   

  vmp.com.pl

   

  HTTP

   

  1 dzień

   

  _gid

   

   

  vmp.com.pl

   

  HTTP

   

   

  1 dzień

   

  LaVisitorNew

   

   

  vmp.com.pl

   

  HTTP

   

  1 dzień

   

  Pliki cookies dotyczące reklam i marketingu (5)

  Pliki cookies marketingowe stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronie internetowej, których celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

   

  Nazwa Cookies

   

  Dostawca

  Typ

  Data ważności

   

   

  ads/ga-audiences

   

  google.com

   

  PIXEL

   

  Sesyjny

   

   

  IDE

   

   

  doubleclick.net

   

  HTTP

   

  1 rok

   

  LaVisitorId

   

   

  vmp.com.pl

   

  HTTP

   

  Sesyjny

   

   

  pagead/1p-user-list/#

   

   

  google.com

   

  PIXEL

   

  Sesyjny

   

  test_cookie

   

   

  doubleclick.net

   

  HTTP

   

  1 dzień

  Pliki cookies niesklasyfikowane (3)

  Pliki cookies nieklasyfikowane, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.

   

  Nazwa Cookies

   

  Dostawca

  Typ

  Data ważności

   

   

  LaUserDetails

   

  vmp.com.pl

   

  HTTP

   

  Sesyjny

   

   

  pt173

   

   

  vmp.com.pl

   

  HTTP

   

  20 lat

   

  vmp_session_new

   

  vmp.com.pl

   

   

  HTTP

   

  Sesyjny

   

   

  4. Strona internetowa wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

  1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

   

  5. Pliki cookies wykorzystywane przez stronę internetową nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień przeglądarki internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.